Get Adobe Flash player

מונחי ניהול ותפעול מלאי

 

מונחי ניהול ותפעול מלאי

 

ניתוח ABC
"עיקרון פארטו" המיושם על קבוצת מוצרי מלאי להשגת בקרה וניהול משופרים. ערך המלאי של כל פריט נקבע ע"י הכפלת
הביקוש השנתי לפריט זה בעלותו, ונוצר סדר יורד של עלות פריטים. לעתים משתנה הפרמטר של הסיווג, למשל 'מהירות
סבבי מלאי' במקום 'ערך הביקוש השנתי'.

 סיווג ABC
סיווג המלאי לשלוש קבוצות בסיסיות: A-B-C לשיפור בקרת המלאי וניהולו.
 פריטי A: שייכים לקבוצה קטנה של מוצרים המייצגים כ-75-80% של הביקוש, השימוש, או נפח הייצור השנתיים
(במונחים כספיים),אך לקבוצה זו חייבים להקדיש את מירב תשומת הלב ויש לה חשיבות אסטרטגית עבור הארגון.

פריטי B: קבוצת ביניים, מייצגת 5-10% של הביקוש, השימוש או נפח הייצור השנתיים, אך מהווים 20-25% של כל
פריטי המלאי. נדרשת פחות תשומת-לב של ההנהלה.

פריטי C: שייכים לקבוצה המהווה 60-65% של סך כל הפריטים במלאי, אך מייצגת רק 10-15% של הביקוש, השימוש או
נפח הייצור השנתיים )במונחים כספיים(. נדרשת פחות תשומת-לב לפריטי קטגוריה זו, וניתן לבצע את הרכש שלה בתהליכים אוטומטיים.

 מלאי פעיל - Active inventory
כל פריט או אלמנט מלאי שנעשה בו שימוש או שנמכר - במהלך תקופת זמן נתונה.

 מלאי מוקצה (שמור) - Allocated Stock
חלק שנשמר במלאי למטרה מסוימת, אך עוד לא נמשך מן המלאי, ולכן איננו זמין למטרות אחרות.

 הזמנה סופית - All Time Order
ההזמנה האחרונה למוצר מסוים, הנמצא בשלב האחרון של מחזור החיים שלו. גודלה אמור לספק את כל הביקוש
העתידי למוצר זה. לעתים נקרא life or type order.

 דרישה כוללת - All Time Requirement  
הביקוש הכולל הצפוי למוצר מסוים בעתיד. משמש בדרך כלל למוצרים בשלב האחרון של מחזור החיים שלהם, כאשר
ייצורם קרוב לסיום.

 מלאי חזוי - Anticipation Stock
רמת מלאי שנשמרת כדי שתוכל לספק ביקוש עם תנודות עונתיות למוצר שקצב ייצורו יציב, וכן שתוכל להתמודד עם ייצור
לא יציב או עם עיכובים בייצור.

 זמינות  - Availability
המדד העיקרי לביצועי מערכת, מתייחס לשיעור הצפוי )באחוזים( שבו היא תהיה זמינה בנקודת זמן כלשהי - בלי להשבית
את שירותיה עקב מחסור בחלקי חילוף.

 מלאי זמין
המלאי הזמין לביקוש מיידי

 ATP - Available To Promise
זמין לביקוש צפוי של לקוחות

החלק החופשי, הלא משוריין, של המלאי והייצור המתוכנן של חברה הנשמר ב-master schedule כדי לתמוך בביצוע
הזמנות שהובטחו על ידי הלקוחות.

 הזמנה חוזרת - Backorder
הזמנת לקוח למוצר שאיננו זמין במלאי, ועל הלקוח לחכות להגעתה.

 
BER - Beyond Economic Repair

מעבר לשווי תיקון
כאשר העלות הצפויה של תיקון המוצר גבוהה מעלות החלפתו - על פי שיעור שנקבע מראש.

 מספר מנה - Batch Number
קוד המשמש לזיהוי מוצר פשוט או מורכב בנקודה כלשהי בתהליך הרכבה או ייצור.

 עץ מוצר - Bill of Material
רשימת כל הרכיבים, החלקים, ושאר הפריטים הדרושים לייצור מוצר מסוים. הרשימה מראה את הכמות הנדרשת של
כל אחד מהם עד לייצור הפריט הסופי. דומה לרשימת חלקים, אלא שהיא גם מראה איך המוצר מיוצר ומורכב.

 קטגוריית ניהול מוצר - Category Management
ניהול קבוצת מוצרים שניתן להחליפם זה בזה בעת הצורך לספק את צורכי הלקוח - עומד בניגוד להתרכזות המסורתית
במוצרים ובמותגים ספציפיים.

 ניהול מלאי משותף
הסדר תמיכה הדומה לניהול מלאי ע"י הספק, אך ההזמנות לחידוש מלאי הספק הן מוסכמות ע"י המשתמש עוד לפני
המשלוח.

 רכיב - Component
חלק, מרכיב, או תת-הרכבה, שהוא גם רכיב בתוך חלק ברמה גבוהה יותר, וגם חלק-אב ברכיבים אחרים.

 מלאי בקונסיגנציה (מישגור) - Consignment Stock
מלאי סחורות המוחזק ע"י לקוח חיצוני, שהוא עדיין רכוש הספק, ואשר התשלום עבורו נעשה רק כאשר הוא נמכר או
נעשה בו שימוש אחר ע"י הלקוח.

 מוצרים מתכלים - Consumable
סיווג מלאי שנועד לתאר פריטים או מוצרים שנצרכים ומתכלים לגמרי בשימוש, למשל נייר, דלק ושמנים.

 מלאי למצבי כשל - Contingency Stock
מלאי שנועד לתת מענה לאפשרות של מצבי כשל במערכת, ניתן לאפיינו במודל מתמטי.

 שיפור מתמיד - CI - Continuous Improvement
המונח מתאר את השיטות והטכניקות הרבות הנהוגות לאיתור ומניעת בזבוז ולשיפורים כלליים בתהליכים, באיכויות ובעלויות של העסק.

 ספירת מחזור - Cycle Counting
ספירה פיזית של מלאי על במחזוריות קבועה, ולא מקרית מעת לעת. המחזור הוא הזמן הנדרש לספירת כל הפריטים
במלאי לפחות פעם אחת. תדירות הספירה יכולה להשתנות על פי צורכי ההנהלה. מקובלות כמה שיטות של ספירת מלאי.

 מלאי גמישות - De-Coupling Stock
מלאי שנצבר כדי להקטין את הצורך בסינכרוניזציה מושלמת של כל הפעילויות הקשורות בזרימה השוטפת של סחורות.

 ביקוש תלוי - Dependent Demand
סיווג מקובל בבקרת מלאי, כאשר הביקוש לפריט מסוים קשור ישירות - מתמטית - לביקוש לפריט אחר המצוי ברמה
גבוהה יותר או רכיב-אב, וכאשר הביקוש לפריט זה תלוי בסופו של דבר בביקוש של זה שמעליו.

 מודלים דטרמיניסטיים של בקרת מלאי
מערכת בקרת מלאי שבה כל המשתנים והפרמטרים ידועים וניתנים לחישוב בוודאות. שיעור הביקוש לפריטים ועלויות
המלאי הנלוות נחשבות כידועות בביטחון, ומועדי חידוש המלאי נחשבים כקבועים ובלתי תלויים בביקוש.

 מלאי כלכלי
סך כל המלאי הפיזי והסחורות שהוזמנו ולא התקבלו עדיין, פחות הסחורות שנמכרו אך לא נשלחו עדיין, ושלגביו קיים
סיכון עקב ירידת מחירים וחוסר ביקוש.

 מלאי אפקטיבי
סך כל המלאי הפיזי של מוצר מסוים, כולל זה שהוזמן עבור תקופה מסוימת, אך לא התקבל עדיין.

תגובה יעילה לצורכי הלקוח -  ECR - Efficient Consumer Response
התארגנות שבה כל מרכיבי שרשרת האספקה פועלים יחד להגשים את משאלות הלקוח באופן טוב, מהיר וזול יותר.

  EDI - Electronic Data Interchange
חילופי נתונים מובנים )structured( לעיבוד אוטומטי בין מחשבים.

 תכנון משאבי ארגון - ERP - Enterprise Requirement Planning
הרחבה של מערכת MRP II שבה מערכת אחת מקיפה ומשלבת את כל האספקטים של פעולות העסק או הארגון
בתוך בסיס נתונים אחד.

 תקן בינ"ל לזיהוי מוצרים - EAN - European Article Numbering
משמש לזיהוי מוצרים בתחום הקמעונאי והמזון.

 משפחת מוצרים
קבוצה של מוצרים קרובים, שניתן לצרף את הביקוש להם כדי לייעל את אספקתם.

 שיעור סיפוק הביקושים - Fill Rate
מדידה על בסיס פריטים המראה את אחוז הביקושים שסופקו בעת הזמנתם. מודד רק מה קורה כיש ביקושים.

 מלאי סחורות גמורות - Finished Goods Stock
מלאי זמין לאספקה ללקוחות חיצוניים, כולל פריטים שסופקו אך עוד לא הוצאה להם חשבונית ללקוח חיצוני.

 ראשון נכנס ראשון יוצא - FIFO - First In First Out
1. שיטה להערכת מלאי, מניחה שהמלאי הוותיק יותר נצרך ראשון, ולכן מונפק במחיר הישן יותר. |
2. רוטציה של מלאי - השיטה לפיה המוצרים הוותיקים במלאי מסופקים, נצרכים או נמכרים ראשונים.

 שיעור איסוף ראשון - First Pick Ratio
בעת איסוף הזמנות, אחוז ההזמנות שמולאו בשלמות מהאתר הראשוני או נקודת האיסוף.

 מרווחים קבועים בין הזמנות - Fixed Order Intervals
שיטה לבקרת מצאי )inventory ( שבה רמת מלאי מרבית חושבה על פי ביצועים ומרווחי הזמנות. המלאי נבחן
בתקופות זמן ספציפיות והיקף ההזמנה מושווה להבדל בין רמת מלאי מקסימלית למצב המצאי הנוכחי. באופן זה,
גודל או היקף ההזמנה ישתנה ויותאם לשימוש.

 ביקוש חזוי - Forecast Demand
הניבוי או ההערכה של הביקוש הצפוי בתקופה מסוימת בעתיד.

 סיווג מוצרים - GUS Classification
שיטה לסיווג מוצרים לשלוש קטגוריות כדי להקל על בקרת זרימת הסחורות, מבוססת על אזורי השימוש של מוצרים
בתחום של מחלקת מוצרים:
 G - מוצרים כלליים (General) שעשויים להיות נדרשים בקבוצות פריטים עיקריים או במרכזי פעילות, והם מבוצעים
במרוכז במחלקה.
 U - מוצרים ייחודיים (Unique) שמשתמשים בהם באופן ייחודי בקבוצת פריטים עיקריים או במרכזי פעילות, אך רק בחלק
ן המוצרים, מבוצעים מקומית במחלקה.
 S - מוצרים ספציפיים (Specific) שמשתמשים בהם אך ורק במוצר ברמה אחת גבוהה יותר, ושרכישתם מתבצעת
בהזמנה אינדיווידואלית.

 עלות אחזקת פריט - Holding Cost
העלות הקשורה באחזקת יחידה אחת של פריט מלאי בתקופת זמן מסוימת. עלות זו אמורה לכסות את האלמנטים הבאים:
עלויות מימון מלאי, מסים, ביטוח, הוצאות אחסון, שינוע, אדמיניסטרציה, אבדנים, התיישנות, קלקול.

 מוצרים בתהליך - In Process Goods
מוצרים סופיים שהושלמו חלקית והם עדיין בתהליך הייצור.

 מלאי לא פעיל
מלאי פריטים שלא נעשה בהם שימוש במשך תקופה מוגדרת.

 ביקוש לא תלוי
סיווג נהוג במערכות בקרת מצאי, כאשר לביקוש לפריט כלשהו אין שום קשר לביקוש של פריטים אחרים, ושינויים בביקוש
מתרחשים עקב השפעות אקראיות של השוק.

 מוצר ביניים - Intermediate Product
מוצר עם ביקוש עצמאי נפרד, שיש לו גם ביקוש כחלק ממוצר אחר, מורכב יותר.

 מצאי, מלאי - Inventory
מונח המשמש לתיאור )א( כל המוצרים והחומרים הנשמרים על ידי הארגון למכירה ולשימוש עתידי; ו)ב( רשימת פריטים
המצויים במלאי.

 בקרת מלאי
כל הפעילויות והפרוצדורות הנהוגים לשמירה ולבקרה של הכמות הנכונה מכל פריט במלאי, כדי לעמוד ברמת השירות
נדרשת, בעלות מינימלית.

 מודלים של מלאי
הערכה של חלופות תכנוני מצאי תוך שימוש בכלי ניתוח וסימולציה לתמיכה בהחלטות ניהוליות.

 איבודי מלאי - Inventory Shrinkage
איבודי מצאי עקב פסילות, גרוטאות, מקולקלים, גניבות וסחיבות וכ'ו.

 רשימת הנפקות - Issue List
מסמך המפרט את כל החלקים האמורים להיות מונפקים.

 אישורי הנפקה - Issue Tickets
הסמכה להוצאת פריטי מלאי מוקצה מאזור אחסון המלאי.

 כרטיס קאנבאן - Kanban
מערכת בקרה פשוטה לתיאום תנועת חומרים לקו הייצור. השיטה עושה שימוש במכלים סטנדרטיים להם מוצמד כרטיס
אחד. מקור המונח ביפנית )'סימן' או 'לוח מודעות'( ותכופות משתמשים בו לתיאור שיטת לוח הזמנים הספציפית הנהוגה
במפעלי טויוטה.

נכנס ראשון יוצא ראשון - LIFO - Last in, First Out
1. שיטה להערכת מלאי המניחה שכל ההנפקות או המכירות נעשות לפי עלות נוכחית, ואילו המלאי לפי העלות הישנה
ביותר.
2. שיטה לרוטציה של מלאי לפיה הסחורות שנכנסו אחרונות נמכרות או נצרכות ראשונות.

 קצובת זמן - Lifed Item
מוצר מתכלה או ניתן לתיקון, שהיצרן הקציב לו משך חיים מסוים או כמה סבבי פעילות.

 בר-קוד ליניארי
שיטה של זיהוי אוטומטי המשתמשת בסדרת קווים ורווחים משתנים המוצבים בתבניות סטנדרטיות כדי לאפשר למחשב
לקרוא נתונים ואותיות בדייקנות ללא לוח מקשים.

 מספר מנת ייצור - Lot Number
הקצאת מספר ייחודי למנה בזמן תהליך הייצור או ההרכבה, כדי לאפשר מעקב אחריה.

תכנון דרישות חומרים - MRPI - Material Requirement Planning
שיטה לתמיכה בייצור ע"י הפקת הזמנות ייצור ורכש בזמן המתאים, תוך שימוש בתכניות הייצור עבור מוצרים מוגמריםכדי לקבוע מהם החומרים הנדרשים לכך. הזמנות של פריטים דרושים מוצבות בלוח זמנים כדי להבטיח שזרימת חומרי הגלם תאפשר עמידה בתכניות הייצור של המוצר המוגמר. שלושה מושגי מפתח הם: תכנית אב לייצור, רישומי סטטוס של המצאי, ורישומי מבנה המוצר.

  MRP II
זוהי הרחבה של השיטה הקודמת. מיועדת לתכנון אפקטיבי של כל מקורות החברה היצרנית. באופן אידיאלי היא מטפלת
בתכנון התפעול באמצעות יחידות )units( ובתכנון פיננסי - בכסף, ויש לה יכולת סימולציה לענות על שאלות "מה אם...".
היא מורכבת ממגוון פונקציות המקושרות יחד: תכנון עסקי, תכנון-אב, תכנון-אב לייצור, תכנון דרישת חומרים, תכנון
דרישות הקיבולת ,)capacity( ומערכות הביצוע לקיבולת וסדרי עדיפות. המידע המתקבל ממערכות אלו משולב בדו"חות
פיננסיים, דו"ח רכש, תקציב משלוחים, תחזיות מלאי ועוד.

 ייצור לפי הזמנה - Make to Order
ייצור או תהליך הרכבה שנועד לספק את דרישת הלקוח רק לאחר הוצאת הזמנה.

 ניהול חומרים - Material Management
ניהתכנון, הארגון והבקרה של כל היבטי המצאי, כולל רכש, אחסון, מוצרים בתהליך, הובלה והפצה של מוצרים מוגמרים.

 כמות מירבית להזמנה - Maximum Order Quantity
כמות מרבית שנקבעה לביצוע הזמנה, שבעיקרון אין לעבור אותה.

 הזמנה מינימלית
הכמות המינימלית שנקבעה לביצוע הזמנה, שבעיקרון אין לרדת ממנה.

 מלאי מינימאלי - Minimum Stock
מערכת בקרת מלאי, נקודת סף תחתון שנקבעה לפריט מסוים, מעבר לה יש לחדש את המלאי שלו.

 איסוף הזמנות - Order Picking
איסוף פריטים מאתר האחסון לסיפוק הזמנת לקוח.

 חלק אב - Parent Part
כל מוצר מוגמר, פריט סופי, או חלק שמורכב מרכיב אחד או יותר.

 עיקרון פארטו
קובע כי בדרך כלל כשיש שותפים רבים להשגת תוצאה מסוימת, רוב התרומה היא של מיעוטם. לעתים ידוע כחוק
0\80, למשל, במקרים רבים כ-80% מסבבי המלאי נוגעים לכ-20% מן הלקוחות, הפריטים, או ההזמנות.

 בקרת מלאי מתעדכנה - Perpetual Inventory System
מערכת בקרת מלאי בה נשמר רישום שוטף של כמות מלאי עבור כל פריט. כשיש הנפקה של פריט זה מוקלד למערכת, והתוצאה מושווית לסף שנקבע לחידוש המלאי שלו.

 מלאי תקופתי - Periodic Inventory
סיווג של מערכת בקרת מלאי לפריטים בעלי ביקוש לא תלוי, כאשר כמותם במלאי נבחנת במרווחי זמן מסוימים, וחידושה
נעשה על פי בדיקה זו.

 נקודת איסוף - Pick Face
נמקום מוגדר במחסן או במרכז ההפצה שבו מתבצע איסוף פריטים של פחות ממשטח.

 רשימת פריטים לאיסוף -- Picking List
פלט ממערכת בקרת המלאי ובו מסומנים הפריטים לאיסוף במספר החלק שלהם, בתיאורם ובציון הכמות הנדרשת.

 Probabilistic Inventory Control Models
מודלים של בקרת מלאי הסתברותית
שיטה לבקרת מלאי שבה כל המשתנים והפאראמטרים נחשבים כמשתנים אקראיים. היא מניחה שהביקוש הממוצע
לפריטים הוא קבוע פחות או יותר לאורך זמן וניתן לחזותו בסבירות גבוהה.

 זמן אספקה בייצור - Production Lead Time
הזמן הדרוש לייצור פריט מהרגע שנתקבלה הזמנה עד שהוא זמין לאריזה.

 שיטת משיכת הזמנות - Pull System
שיטה שבה הזמנות לפריט סופי נמשכות דרך המפעל. דוגמה לכך היא כרטיס kanban בתהליך JIT.

 שיטת דחיפת הזמנות
שיטה שבה ההזמנות מונפקות לביצוע במועדים ספציפיים המבוססים על הערכת זמני אספקה, או במקרים בהם זרימת
החומרים במבנה המוצר מבוקרת ונקבעת ע"י השלבים הנמוכים יותר.

 RFID - Radio Frequency Identification
הצמדה של טרנספודרים (משדרים זעירים) למוצרים, כאלטרנטיבה לבר-קוד ליניארי, לאפשר את זיהוי המוצר במרחק מסוים מהסורק, או כשהוא מחוץ לקו הראייה.

 מלאי מיותר - Redundant Stock
חלקים ששימשו בייצור והוסרו מעץ המוצר עקב שינוי טכני או אחר.

 רמת הזמנה חוזרת - Re-Order Level
רמת מלאי מחושבת לכל פריט בנפרד, מתחתיה חייבים לפעול למילוי החסר.

 עלויות הזמנה חוזרת
העלות הכוללת של הוצאת הזמנה חוזרת לפריט לספק חיצוני או פנימי-מפעלי. כוללת: הכנת ההזמנה, אדמיניסטרציה,
תקורת מערכות מידע, תכתובת, טלפון, תובלה, עיבוד מוצר נכנס, ביקורת איכות, תקורות ייצור ועוד.

 לוגיסטיקה "לאחור" - Reverse Logistics
הדרישה לתכננן את זרימת החומרים והציוד העודפים או שאינם נדרשים ע"י הלקוח - בחזרה למקור במורד שרשרת האספקה.

 פריט בר-תיקון - Rotable
פריט מלאי ניתן לתיקון ולשימוש חוזר מספר פעמים במחזור החיים הרגיל של התקן האב שלו. לפריטים כאלו יש זמן אספקה לשיפוץ ולרכש, ובדרך כלל יש להם מספר סדרה המלווה אותם לכל משך חייהם.

 מלאי ביטחון - Safety Stock
המלאי המוחזק כדי לגשר על פערים בין תחזיות לביקוש ממשי, בין אלו של מועדי מסירה של הזמנות רכש מתוכננים
ומבוצעים בפועל, וכן כדי להבטיח שהמלאי לא אזל בין מחזורי המילוי החוזר.

 רמת שירות - Service Level
ההסתברות המקווה שניתן יהיה לספק את הביקוש מתוך המלאי - לפריט מסוים, לקבוצת פריטים, או למערכת. ניתן בטאה בכמה דרכים:
שיעור (אחוז) ההזמנות שסופקו בשלמות מן המלאי.
שיעור היחידות הנדרשות שסופקו מן המלאי.
שיעור יחידות נדרשות שנמסרו בזמן.
שיעור הזמן בו יש מלאי זמין.
שיעור סבבי מלאי ללא מחסורים.

 התכווצות מלאי - Shrinkage
הירידה בכמויות המלאי במשך הזמן כתוצאה מאבדנים וגנבות.

 מלאי - Stock
כל המוצרים והחומרים המאוחסנים ע"י ארגון ונשמרים לשימוש עתידי.

 יחידת אחסון מלאי - SKU - Stock Keeping Unit
סוג מוצר יחיד הנשמר במלאי, יחידת רישום (entry) אחת.

 שיטה למיקום מלאי - Stock Location System
שיטה שבה כל המקומות במחסן או מרכז ההפצה מזוהים בדרך כלשהי, כדי להקל על אחסון המלאי וחידושו.

 סבבי מלאי - Stock Turnover
מדד מקובל לביצועי מלאי, מחושב כיחס בין עלות היחידות שנמכרו לבין הערך הממוצע של המלאי.

 זמן מעבר - Transit Time
הזמן הדרוש להעברה פיזית של מוצרים בין אתרים שונים בשרשרת האספקה.

 בר-קוד דו-ממדי
כאן המידע מצוי בשני ממדים ונקרא מצד לצד ומלמעלה למטה, על ידי ציוד סריקה מיוחד. ניתן לקוראו גם אם ניזוק חלקית.

 יחידה - Unit
יהגודל או הכמות הסטנדרטית של פריט מלאי.

 מרכזת ספקים - Vendor Hub
מרכז אחסון של קבלן לוגיסטי, מכיל מלאי בבעלות הספקים מוכן למשלוח ללקוחות.

 ניהול מלאי על ידי הספק - Vendor Managed Inventory
חלק מלאי המאוחסן בארגון, אך תחזיות הביקוש ורמות המלאי הנגזרות מכך מחושבות על ידי הספק-יצרן או מפיץ פריטי
המלאי הללו.

 מלאי בתהליך - Work in Progress Stock
מלאי של מוצרים או חומרי גלם ורכיבים המצוי עדיין במחלקות הייצור וכבר לא נכלל במלאי המאוחסן.

 מלאי עבודה
המלאים הנורמליים הדרושים לביצוע ההזמנות במהלך פעילות רגילה.

 

 

 

 

2018


 

NKidma170 180

שליטה ובקרה ברשת

עומס-יתר של מידע

חברות המשלבות כמה יזמות שיפור במקביל עלולות לגרום לעומס-יתר של מידע על עובדיהן. במקרים לא מועטים, ה

ספקית המשקאות הבריטית שיפרה את ביצועי הליקוט וניהול המלאי עם מערכת של Zetes

כיצרנית הבריטית המובילה של משקאות עילית בחביות ובבקבוקים, Marston’s מפעילה 5 מבשלות, הפזורות באתרים

טכנולוגיות מידע בשרשרת האספקה

מתוך אתר http://erp.org.il     במפגש שנערך ב-24.3.15 במסגרת מפגשי "שולחן עגול" של מועדון המנמ"רים מיסודן ש

מלגזות

מחלקות מלגזות תעשייתיות

​​מחלקות מלגזות ​(classes)  

ושוב לנושא המצברים

בעקבות כתבה של מליסה בארנט Forklift Action, Feb. 2018 יורם בוטניק נציג להלן כמה נקודות מעניינות מסקירתה ש

עם סיכום השנה החולפת ברישום מלגזות

בסיכום השנתי של 2017 של רישום מלגזות חדשות בישראל (בטבלה משמאל) נרשמת עלייה מתונה לעומת שנה קודם. עליו

בשרשרת האספקה

דירוג 10 יצרני מערכות ציוד שינוע הגדולות בשנה החולפת

הגדולות בהיקף מכירות של שנת 2014 הן: Daifuku -  יפן Schaefer - גרמניה Dematic – אטלנטה,ארה"ב Murata Macinery - יפן

הטכנולוגיות שיעצבו את עתיד ניהול שרשרת האספקה

ביג דאטה ואנליטקס: כוללות את המאמצים לאתר נתונים שאינם זמינים בדרך כלל, למזג אותם עם נתוניםקיימים,

הביאו כסף אבל נכשלו בתפעול

יורם בוטניק בוועידה ה-6 לרכש, לוגיסטיקה ושרשרת האספקה של "מידע כנסים" בכפר המכביה השתתפו רביםשהאזינ

מרכזים לוגיסטיים

מתי הגיע הזמן להחליף מערכת ERP?

 מאת: שמעון כהן      מתוך גיליון "סטטוס" מאי, 2015     מומחים טוענים כי הזמן הטוב ביותר

"זנב השור" בשרשרת האספקה, מה אפשר לעשות?

"מלאי זמין לשירות" היא סיסמת הפלא העדכנית   יורם בוטניק ידועה לכול התופעה של פריטים

הלוגיסטיקה השיתופית של WeLog בפריץ

בחברת פריץ פיתחו פתרון חדש וייחודי הכולל ניהול כל שרשרת האספקה והאחסון הלוגיסטי במיוחד עבור לק

מלאי ורכש

10 כללים לרכש נכון

מחלקות הרכש הולכות ותופסות מקום מרכזי במבנה הארגוני המתקדם. ההבנה שרכש נבון ויעיל יכולה לשפר דרמטי

ניהול מלאי מתקדם

מתוך סקירה מקיפה על ניהול מלאי מתקדם מאת שני מחברים: Norm Saenz, Don Both הם משתתפים קבועים במגזין Logistics Manageme

מלאי של תירוצים

  מלאי של תירוציםיובל הוד, אקסנצ'ר     מלאי הוא דבר שקשה לחיות איתו ו/או בלעדיו. וקשה למצו

סיפורי פרוייקטים

כימדע הטמיעה מערכת ברקוד בשיתוף אבוט אינפורמטיקס

  כימדע כימיקלים עדינים הטמיעהבשיתוף אבוט אינפורמטיקס מערכת ברקוד נוספת במפעלה בתהליך הייצור,

כשלונות בפרויקטים משולבי טכנולוגיה

כשלונות בפרויקטים משולבי טכנולוגיה למד מניסיון של אחרים מאת: דוד דניאלי סיגל ניהול לקוחות   

המימן מגיע למשאיות הענק

חברת "ניקולה" Nicola Motor Company)) מנסה לעשות למשאיות ענק מה ש"טסלה" עושה למכונית הפרטית מדובר